Vasabygget 1:13 (postlåda 114)

Vasabygget 1:13 (nuvarande postlåda 114), f.d. korporalboställets lada

Denna byggnad, som revs på 1920-talet, var ekonomibyggnad till korporalbostället eller soldattorpet.

Marianne Håkansson (född Vingren), Perstorp skriver till bilden:

"Byggnaden på bilden fanns på fastigheten som Fredrik Vingren köpte, söder om bostadshuset. Rivningen skedde troligen under senare delen av 20-talet och materialet användes i viss mån vid byggandet av nya gården.

Ulf (ägare till Vasabygget 121) har uppfattningen att det har funnits fler ekonomibyggnader i början av Fredriks tid. Det finns ruiner väster om den byggnad som finns i dag.

Det har även funnits en jordkällare, som troligen revs omkring 1970. Detta gjordes för att Gunnar Vingren ville få vägen längre från bostadshuset. Ingången var ungefär rakt söder om gårdspumpen, som finns kvar än i dag."

Bilden är ett mycket intressant komplement till den återstående byggnaden, nuvarande postlåda 114 (Se Översättningskarta!).

Källa: Marianne Håkansson (född Vingren), Perstorp


Vasabygget 1:13 (nuvarande postlåda 114), f.d. korporalbostället

Detta flygfoto från 2002 visar den byggnad som ligger på samma plats som korporalbostället eller soldattorpet i Vasabygget. Bostaden, med ekonomibyggnader, var i början av 1700-talet den enda fastigheten på hela Vasabygget.

Översta bilden på den numera rivna ladan låg - på flygfotot - ungefär där de två gröna träden i nedankanten av fotot finns. En del av stengrunden finns fortfarande kvar idag (2018).

Källa: Svenskt flygfoto