Framställning av järn

På Vasabyggets marker finns lämningar av järnframställning. Området har varit lämpligt för myrmalmframställning. Även i omkringliggande fastigheter, Karstorp, Tosteboholm, Månstorp och Skäggestorp, finns lämningar av järnframställning.

Källa: Riksantikvarieämbetet.

Myrmalm (även kallat limonit), med en järnhalt på 35-40% bildas i lager med begränsad utsträckning i kalkfattiga kärr. Sådana finns det gott om i trakterna kring Vasabygget.

Myrmalm började användas för järntillverkning för mer än 2000 år sedan. Under medeltiden och ända fram till mitten av 1850-talet var det en viktig råvara för tillverkning av järn (s.k. osmundjärn). Myrmalmen var lättillgänglig och kunde grävas upp och skrapas ihop med spadar och hackor.

Myrmalm användes i synnerhet i Småland, där man funnit tusentals tidiga tillverkningsplatser. I Småland nyttjades dessa råvaror ända fram på 1900-talet. Men även i Skåne, Halland, Västergötland, på Öland och på Gotland har detta tillverkningssätt använts.

Myrmalm är gul till brun eller rödbrun till svart. Myrmalm kan innehålla gamla växtdelar eller lera. Upptäckten av myrmalm (och även sjömalm) i Skandinavien blev inledningen av järnåldern i Sydskandinavien.

Ovanstående karta över Vasabygget från Riksantikvarieämbetet visar forntida fynd. På kartan ser man två ljusbruna ringar med ett run-R i. OBS! Den blåa markeringen med ett run-R i gäller den ursprungliga tomten för soldattorpet.

På den översta cirkeln står informationen på "Fornsök":

"Järnframställningsplats, ca 9x5 m (ÖNÖ-VSV). Inom området är 1 slaggvarp (avfallshög från produktion av järn) och rest av 1 ugn(?). Slaggvarpen är 7x4 m (ÖNÖ-VSV) och 0.2-0.6 m hög. Vid provstick framkommer rikligt med slagg. Slaggen är röd/svart, relativt tung och av lågteknisk typ. Varpen är kraftigt övertorvad. I områdets NNÖ kant är rest av 1 ugn(?), 0.6x0.2 m (VNV-ÖSÖ) och 0.05 m hög, av 0.2-0.3 m stora stenar."

På den nedersta cirkeln står informationen på "Fornsök":

"Uppgift om slaggförekomst. Enligt markägaren Ulf Wingren, har det i området påträffats slaggbitar. Slaggen är röd/svart, relativt tung och av lågteknisk typ. Enstaka slaggbitar förvaras hos markägaren."

Källa: Riksantikvarieämbetets Fornsök