Övergivna husgrunder på Vasabygget 1:3 (postlåda 107)

Om bostadshusens på Vasabygget 1:3 (postlåda 107) historiska placering.

Någon gång mellan 1820 och 1849 (Kontrollera på de historiska kartorna från 1820 resp. 1840!) styckades Vasabygget 1:3 av från huvudfastigheten. På 1840 års karta ser man bostadshusets placering vid vägen mot Heljalt.

Då var huset ett lågt hus byggt i skiftesverk eller som ett bålehus och möjligen med yttermåtten 4,4 x 8,8 meter.

Någon gång i slutet av 1800-talet flyttades bålehuset högre upp på fastighetens mark, ungefär där nuvarande bostadshus ligger. En trädgård kantad av en stengärdesgård anlades väster om huset och där bodde både folk och kreatur fram till omkring 1920.

Då byggdes ett nytt, större bostadshus. Det nuvarande bostadshuset.

Nå, huset var begagnat och hade legat strax norr om Oderljunga. Läs om dess historia på fliken "Skrönor om Vasabygget"! Skrolla ner till rubriken "En skröna (sanningen?) om hur två skott utanför Oderljunga medförde att ett hus flyttades till Vasabygget."

På ritningen överst syns den idag (2018) kvarstående husgrunden i gräsmattan bredvid det nuvarande bostadshuset. Här låg bålehuset, som nu användes som lada.

Ritningen utfördes omkring 1998 efter att ha sökt efter stenar i gräsmattan med ett spetsigt föremål. Husets hörnstenar (märkta "Bp") och med ett steck mellan tre av dem markerades med en blåmålad pinne.

Framför huset, mot väster, finns en stentrappa ner till trädgården, som ligger på ett lägre plan. Stenen, markerad med "100" (cm) från trappan är förmodligen antingen ett mittstödsten till huset eller en trappsten till dörren på huset.

Till vänster på ritningen finns en hel del stenar i rad, oklart till vilket ändamål. Men utrymmet mellan dessa stenar och den norra ytterväggen har sjunkit ned i markytan och tycks bestå av någon slags mörkare matjord än övrig jord under huset. Kanske en gödselplats inomhus? Låter osannolikt med tanke på odören, men kanske man ville utnyttja alla värmekällor som fanns.

Jag har sett i mycket gamla ladugårdar att kreaturen inomhus (för värmens skull) stod på en efterhand utjämnat "gödselgolv".

Slutligen kan nämnas att måtten på huset var 8,8 meter gånger 4,4 meter. Om vi här föreställer oss trädstockar  med en längd på 4,4 meter, så verkar det stämma med stenen vid trappan såsom stöd. Avsaknaden av en stödsten på motstående (östra) sidan kan bero på att stenen tagits bort eller att jag missat stenen vid ritningens utförande.