Flygfoton över Vasabygget

OBS! Klicka på bilden för bättre synbarhet!

Flygbild 1975 av Vasabygget postlåda 105

Fastighetsbeteckningen är Tosteboholm 1:8 och alltså inte tillhörande Vasabygget (Även om posten tydligen tycker så). Anledningen till att jag tar med flygfotot är att Tosteboholm 1:8 hade en koppling till Vasabygget ända fram till i början av 1960-talet. Tosteboholm 1:8 ägde nämligen Vasabygget 1:16 såsom åkerareal.


Tosteboholm 1:8 ägde även Tosteboholm 1:9, en 235 kvm stor inmutning i Tosteboholm 1:6:s mossmark.

Sammanlagd areal för Vasabygget postlåda 105 (alltså Tosteboholm 1:8) var 11 880 kvm eller 1,188 hektar.

I början av 1960-talet skulle den danske medborgaren och Hugindirektören Osvald Rooth tillsammans med sin Malmöfödda fru Greta köpa Tosteboholm 1:8 (på bilden). Men Osvald berättade att de då inte hade råd att köpa hela Tosteboholm 1:8 + Tosteboholm 1:9 + Vasabygget 1:16. De trodde att köpet inte blev av. Men bankkamreren och mäklaren Broddesson från Oderljunga sade något liknande "Det ordnar jag!".

Han sålde då delen Vasabygget 1:16 till en Hulda Persson och familjen Rooth kunde köpa Tosteboholm 1:8 + Tosteboholm 1:9 (på 1970-talet kallat "Danskens mosse"). De betalade 3 000 kronor för köpet av Tosteboholm 1:8 och 1:9.

Herbert Westerlund, från Perstorp, köpte därefter Vasabygget 1:16 den 5 feb 1962 av Hulda Persson och satte granplantor på hela den tidigare åkern. Herbert överlät senare Vasabygget 1:16 till sin dotter. Fastigheten har kalhuggits under hösten 2017 och förfallet på den på 1960-talet ditfraktade "sommarstugan" är numera väl synligt.

Numera (2019) ägs Tosteboholm 1:8 och 1:9 av dödsboet efter Osvald Rooth.

Åkern till höger på bilden tillhör grannfastigheten Vasabygget 1:3 (postlåda 107).


Källa: Arkiv Digitals flygfotografier (Air Color färgbild 1977)


Flygbild 1975 av Vasabygget 1:11 (nuvarande postlåda 113), då SALEM

Idag privatägd, då ägd av en frikyrkoförsamling. Ägaren till gården, vars trappa skymtar längst till vänster i bilden, skänkte tomtmark till SALEM-byggnaden.


Två kvinnor tycks stå och samtala på bilden.

Enligt Arkiv Digitals "Sveriges befolkning 1975", som redovisar uppgifter från mantalslängden den 1 november samma år, bör kvinnorna på bilden vara Karin Petersson, 1912-1996, närmast i de ljusare kläderna.

Hon är maka till Erik Petersson, Vasabygget 1:6 (postlåda 401). Den andra kvinnan i mörkare klädsel bör vara änkan och f.d. skolstäderskan Hanna Maria Johansson, 1905-1989, som då bodde i SALEM.

Källa: Arkiv Digitals flygfotografier (Air Color färgbild 1977)


Flygbild 1975 av Vasabygget 1:13 (nuvarande postlåda 114)

Fastigheten ligger på samma plats som Vasabyggets första bostadsbyggnad, Vasabygget 1. Det var ett soldattorp i början av 1700-talet och tidigare - på den danska tiden - en arrendegård som förlänats till en dansk adelsman.


Källa: Arkiv Digitals flygfotografier (Air Color färgbild 1977)


Flygbild 1975 av Vasabygget 1:14 (nuvarande postlåda 116)

Fastigheten ligger bredvid Vasabyggets ursprungliga soldattorp. Tomten är på 1 407 kvm.


Källa: Arkiv Digitals flygfotografier (Air Color färgbild 1977)


Flygbild 1975 av Vasabygget 1:3 (nuvarande postlåda 107)

Den som kommit hit från Facebook-länken ser här samma hus som på länksidan, fast ca 60 år senare.

Maria Lindau (länkbilden) ägde Vasabygget 1:3 fram till sin död 1939. Därefter köpte Knut "Knutte" Nilsson fastigheten fram till 1967, då min far Axel R. Svenson köpte den. Ägs sedan 1993 av mig och min fru Margareta.

Lägg märke till el- (anslutning till husets gavel) resp. telefonstolparna på tomten. De är numera nedgrävda.

Aluminiumtaken lades 1970 av mig, men är numera ersatta med tegel- resp. falsad plåt.

Källa: Arkiv Digitals flygfotografier (Air Color färgbild 1977)


Flygbild 1975 av Vasabygget 1:10 (nuvarande postlåda 203), f.d. skolan


Detta år hade den tidigare skolan varit privatägd under 5 år. Undervisningen lades ner 1970.

Den 7 mars 1893 hade prästen i Oderljunga och landshövdingen i Kristianstad tillsammans skrivit en ansökan till kung Oscar II om att få uppföra ett skolhus i Vasabygget på en 3 680 kvm tomt.

Skolan uppfördes 1895/96.

Källa: Arkiv Digitals flygfotografier (Air Color färgbild 1977)


Flygbild 1975 av Vasabygget 1:12 (nuvarande postlåda 110)

Den 4 oktober 1943 köptes tomten 1:12 på 3.189 kvm av muraren och fribaptistpredikanten Erik Nilsson från Karsholm nr 1. Han flyttade dit med sin familj, bestående av hustrun Greta och fyra barn, den 8 november samma år.

Då Erik Pettersson, Vasabygget 1:6, säljaren av den avstyckade tomten, flyttade 1935 till Vasabygget från Heljalt nr 6 så bodde muraren Erik Nilsson även där, alltså på Heljalt nr 6, med sin familj. De båda Erik:arna kände varandra således sedan tidigare.

Erik Nilsson berättade att han tillfälligt bodde i SALEM under sina predikoturer till Vasabygget. Erik Nilsson byggde själv huset på Vasabygget 1:12 och det stod troligtvis klart då tomten köptes.

Erik Nilsson blev senare församlingens föreståndare och ägde fastigheten fram till 1991.

Källa: Arkiv Digitals flygfotografier (Air Color färgbild 1977)


Flygbild 1975 av Vasabygget 1:6 (nuvarande postlåda 401)

På flygbilden syns 4 fastigheter:

1. Vasabygget 1:6:s (postlåda 401) byggnader i förgrunden,

2. Vasabygget 1:11 (postlåda 113), dåtida frikyrkliga SALEM, till höger i bilden,

3. Vasabygget 1:19 (postlåda 112), snett uppåt höger med svart tak, numera rivet och ersatt med ett modernt bostadshus

samt

4. del av Vasabygget 1:12:s (postlåda 110) ekonomibyggnad.

Källa: Arkiv Digitals flygfotografier (Air Color färgbild 1977)


Vasabygget 1960 från luften

Ett flygfoto över Vasabygget för snart 60 år sedan!

De röda pilarna och siffrorna pekar på byggnader som inte finns längre.

Nr 1 är numera endast en grund med en rostig gammal cykel i. Den vita och svarta "rektangeln" är husets tak med solbelyst resp. icke solbelyst sida.

Nr 2 är dåvarande drivhus på Vasabygget 1:3.

Nr 3 pekar på de frilagda husgrunderna (kanske finns något av trävirket kvar) och den ljusa fyrkanten i skogen som markerar "skogshusets" trädgårdsyta. Denna yta är numera igenväxt av skog.

Nr 4 är en granhäck på skoltomten, som inte finns nu. Marianne Håkansson (född Vingren) kommenterar: "Jag gick i Vasabyggets skola 1952/1953 och då fanns det en hög häck av gran som var klippt och skilde skolbyggnaden från planen där det spelades boll."

Finns det något mer som har förändrats?

Nedan finns en flygbild från 1975 över samma område.

Källa: Arkiv Digital


Vasabygget 1975 från luften

Ett flygfoto över Vasabygget för snart 45 år sedan!

Vid en jämförelse med flygfoto från 1960 - 15 år tidigare - ser man främst förändringar i skogsbestånd och åker/ängsanvändning.

Källa: Arkiv Digital


Satellitbild från hösten 2017 över Vasabygget,                                           med fastighetsbeteckningar

Källa: Lantmäteriet, Ortofoto med gränser

Satellit- och flygbilder

över Vasabygget 1:3 (postlåda 107). De två bilderna visar samma område. Den vänstra är en nytagen satellitbild med inlagd del (grönaktig) av den högra bilden. Den grönaktiga bilden visar fyra diken som inte syns på satellitbilden.

Den högra bilden är en s.k. höjdkarta, dvs den visar höjdförändringar inom området. Den är en flygbild tagen med hjälp av laser. En svag markering visar området för den överförda delen till satellitbilden.

Källa: Lantmäteriet


Vasabygget 1:4 (nuvarande "Vasabygget 204") från 2002. F.d. skolan i nedankanten.


Förutvarande fribaptistlokal SALEM , Vasabygget 1:11 (nuvarande postlåda "Vasabygget 113") från 2002 och sydost.


Vägkorsningen i Vasabygget. Här ser du fyra av husen i Vasabygget. Det ena ("platt" tak) - ersatt av ett nybyggt hus på nuvarande postlåda 112 (Se "Översättningskarta"!) - revs i samband med byggandet av det nya huset.


Nuvarande postlåda 114. På samma plats där det första huset på Vasabygget låg omkring 1651. Fastighetsbeteckning nu 1:13.


Vasabygget 1:17 (nuvarande postlåda 121). Det enda kvarvarande lantbruket i Vasabygget.


Då - Vasabygget 1:6. Nu - Vasabygget 1:20 (Nuvarande postlåda 401). Numera Kapson Häst- och Ryttarutrustning.


Flygfoto från slutet av 1930-talet eller början av 40-talet över Vasabygget.

I slutet av 1930-talet och början av 40-talet flygfotograferades Skåne. Syftet var antingen produktion av en ekonomisk karta eller militär användning. Dock kom andra världskriget emellan och diverse andra orsaker gjorde att dessa bilder inte användes eftersom de ansågs för gamla när produktionen av ekonomiska kartan väl kom igång.

Källa: Lantmäteriet och GIS-centrum, Lunds universitet.


Till sist: Vilket hus är fotograferat?

Ledtråd: Tillhör Vasabygget enligt PostNord. Tillhör Tosteboholm enligt fastighetsbeteckningen. Vasabygget 1:3:s bokträd i förgrunden.

(Svar: Nuvarande Vasabygget 105 [postadress] och Tosteboholm 1:8 [fastighetsbeteckning]). "Danskens" hus för minnesgoda. Ägs fortfarande av Osvald Rooths,"danskens", dödsbo.