Vasabygget 1:11 (postlåda 113)

SALEM, Vasabygget 1:11 (nuvarande postlåda 113), fribaptisternas hus i Vasabygget (1936-1991)

Föreståndaren Erik Nilsson står i mitten, längst, i det bakre ledet.

Ägaren till Vasabygget 1:6 (nuvarande 1:20, postlåda 401) Erik Pettersson skänkte på 1930-talet en tomt på sin mark för uppförande av fribaptisternas hus, SALEM.

Om Salem i Vasabygget (Källa: Fribaptister i 120 år [2003] av Eric Hansson):

"Församlingen bildades den 23/8 1896 under medverkan av E Lanner, Helge Åkesson och Kristian Kristiansson. Den sistnämnde var församlingens föreståndare fram till 1908 då församlingen också hade sin tyngdpunkt i Värsjö. Därefter var Bengt Nilsson, Skäggestorp, föreståndare, han ersattes av Nils Hansson 1917 som var föreståndare fram till 1943 då Eric Nilsson tog vid.
1904 startade Emilie Nilsson söndagsskola i sitt hem. Fram till 1936 saknade församlingen egen lokal och verksamheten var under denna tid förlagd till hemmen*. 1936 byggdes en egen lokal, Salem, med Titus Bohman som byggnadsansvarig. Omkring 1950 byggde församlingens sångledare Hjalmar Jalmerot en samlingslokal i Heljalt där det bedrevs söndagsskola. Församlingen har haft en livaktig syförening och man har även haft återkommande bibelstudie- och ungdomsmöten.
Uppgift om församlingens medlemsantal vid dess start saknas men efter två år (1938) hade församlingen 29 medlemmar, 1915 övergick Värsjövännerna till Vasabyggets församling, då fanns 39 medlemmar. 1936 var det 34 medlemmar och 1956 var medlemsantalet uppe i 80.
Lokalen Salem såldes 1991 och församlingen upplöstes den 1 april 1992. I sista årsberättelsen, från år 1992, omtalas att församlingen består av 22 medlemmar.
"

Om den bruna asterisken (*) i texten ovanför: Eftersom fribaptistförsamlingen saknade samlingslokaler före 1936, då Salem byggdes, så hade man sina gudstjänster i olika hus i Vasabygget. Ett av dessa (eller kanske det enda) var Vasabygget 1:3 (nuvarande postadress Vasabygget 107) som mellan 1896 och 1939 ägdes av torpareänkan Maria Lindau. Detta har berättats av de på Vasabygget 1:2 (nuvarande postadress 206) boende brödrarna Edvin och Gunnar Johansson (de så kallade "pågarna" i Vasabygget) på 1960-talet. De satt själva längst bak på stolar i nuvarande "salen" eller vardagsrummet, som således användes som regelbunden samlingslokal för baptistförsamlingen.

Numera är byggnaden i privat ägo, sedan 1991.


SALEM, Vasabygget 1:11, fribaptisternas hus i Vasabygget, år 2002

nuvarande postadress Vasabygget 113. SALEM har en gul gavel, med bilar strax intill. Flygbilden är tagen från nordost och ägs numera (2019) av en privatperson.

Källa: Flygfoto


SALEM, Vasabygget 1:11, fribaptisternas hus i Vasabygget

nuvarande postadress Vasabygget 113. Flygbilden är tagen 2002 och från sydost.